Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Polish English
Teatr im. Wandy Siemaszkowej jest instytucją artystyczną Województwa Podkarpackiego

 

Rzeszowskie Spotkania Teatralne VizuArt
Festiwal Scenografów i Kostiumografów
Edycja I
17–25 listopada 2012


REGULAMIN


1. Organizatorem Festiwalu jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
2. Festiwal odbywa się w terminie 17–25 listopada 2012 na scenach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, a także w innych obiektach, zaakceptowanych przez twórców zaproszonych spektakli.
3. Biuro organizacyjne mieści się w:
Teatrze im. W. Siemaszkowej, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7, tel. (17) 853 20 01, fax (17) 850 75 50, www.teatr-rzeszow.pl, vizuart@teatr-rzeszow.pl
4. Celem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych VizuArt Festiwalu Scenografów i Kostiumografów jest prezentacja, promocja i popularyzacja prac autorów scenografii i kostiumów do polskich inscenizacji powstałych zarówno w obiegu instytucjonalnym, jak i offowym.
5. Formuła Festiwalu obejmuje program towarzyszący: prezentacje multimedialne, performance, wystawy, instalacje plastyczne.
6. W ramach Festiwalu w trybie konkursu mogą wziąć udział inscenizacje teatralne, których autorami są polscy realizatorzy.
7. Dyrektora Artystycznego Festiwalu powołuje dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Dyrektor Artystyczny jest jednocześnie przewodniczącym jury Festiwalu.
8. Spektakle zaproszone do udziału w konkursie będą oceniane w czasie trwania Festiwalu przez pięcioosobowe jury, które powołuje Dyrektor Artystyczny.
9. Do konkursu zostaną zaproszone spektakle wytypowane przez Dyrektora Artystycznego.
10. Przyjecie zaproszenia do udziału w konkursie oznacza jednocześnie zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
11. Zakwalifikowane zespoły zobowiązują się do niezwłocznego przesłania planu technicznego wraz ze szczegółowym kosztorysem. Dodatkowo prosimy o przesłanie materiałów informacyjnych i reklamowych niezbędnych do akcji promocyjnej Festiwalu wraz z fragmentem przedstawienia (do 3 min). Biuro Organizacyjne nie zwraca nadesłanych materiałów.
12. Koszty związane z udziałem zespołu w Festiwalu będą przedmiotem negocjacji między biurem organizacyjnym a poszczególnymi zespołami. Opłaty z tytułu umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w Festiwalu.
13. Dyrektor Artystyczny wraz z jury przyznaje nagrody pieniężne – werdykt zostanie ogłoszony na stronie internetowej Festiwalu.
14. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publiczno-prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Rozstrzygnięcie Festiwalu i wręczenie laureatom nagród oraz ewentualnych wyróżnień odbędzie się 25 listopada 2012 roku.
16. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją Festiwalu.
17. Teatr przewiduje możliwość zmiany Regulaminu Festiwalu, przerwania lub odwołania z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie Festiwalu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego mających wpływ na prowadzenie Festiwalu.
 

 


 
Teatr im. W. Siemaszkowej, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7/9, (+48) 17 853 27 48