Przetarg na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
wg zakresu opisanego w Opisie technicznym do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
Przedmiarze robót oraz Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Opis techniczny do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (załącznik nr 7); Przedmiar robót (załącznik nr 8), Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9);
  2. Wymagany termin realizacji umowy: 30.09.2015 r.
  3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Kryterium oceny – cena (90%)
Kryterium oceny – termin (10%)

Ocena kryterium ceny będzie następowała wg wzoru P=Cmin/Cn x 90

gdzie:

P – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cn – cena brutto oferty badanej

Ocena kryterium terminu będzie następowała wg tabeli:

Termin Liczba punktów
do 30.09.2015 r. 0
do 15.09.2015 r. 5
do 31.08.2015 r. 10

 

Maksymalny termin wykonania remontu – 30.09.2015 r.

  1. Wykonawca składa następujące dokumenty:

– Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru

  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru

– Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2015 r., do godz. 15.00
w siedzibie Zamawiającego.

Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.

  1. Informacje dot. zawarcia umowy: Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej

W załączeniu:

– Wzór druku propozycji cenowej;

– Opis techniczny do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie;

– Przedmiar robót;

– Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4 do Regulaminu.doc

Załącznik nr 7 – Opis techniczny do projektu.doc

Załącznik nr 8 – Przedmiar robót.pdf

Załącznik nr 9 – Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Rysunki:

R1_RzutStrychu

R2_RzutDachu

R3_Przekroj

R4_Elewacje

R5_Elewacje

R6_Zagospodarowanie