Przetarg na zakup przyczepy samochodowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Na zakup przyczepy samochodowej, fabrycznie nowej, ze specjalistyczną zabudową artystyczną, na użytek Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wolnej od wad, z rocznika 2015, w ramach projektu „Teatr Wędrowny”.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone
    w załączniku nr 7 (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 8 (projekt aranżacji przestrzeni przyczepy).
  1. Wymagany termin realizacji umowy: 30.09.2015 r.
  1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Kryterium oceny – cena (90 %)

Kryterium oceny – okres gwarancji jakości (10%)

Ocena kryterium ceny będzie następowała wg wzoru P=Cmin/Cn x 90

gdzie:

P – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „cena”

Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert

Cn – cena brutto oferty badanej

Ocena kryterium gwarancji będzie następowała wg tabeli:

 

Okres gwarancji jakości Liczba punktów
2 lata 0
4 lata 3
6 lat 6
10 lat i więcej 10

 

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata.

  1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
  • formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru

– propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2015 r., do godz. 15.00
w siedzibie zamawiającego.

Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona zleceniobiorcy.

  1. Informacje dot. zawarcia umowy: Istotne postanowienia umowy załącznik nr 9

 

W załączeniu:

– wzór druku propozycji cenowej;

– opis przedmiotu zamówienia;

– istotne postanowienia umowy;

– projekt aranżacji przestrzeni przyczepy (płyta CD).

 

Opis przedmiotu zamówienia.doc

Istotne postanowienia umowy.doc

Propozycja cenowa.doc

Projekt aranżacji przestrzeni przyczepy.rar