PRZETARG NR 2/2015

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych namiotów ekspresowych oraz ławek składanych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Treść ogłoszenia: 304278 – 2015

Treść głoszenia 304278 – 2015

17.12.2015 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

SIWZ

 

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 do SIWZ_OFERTA

Załącznik Nr 2 do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA

Załącznik Nr 3 do SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 22 UST.1 PZP

Załącznik Nr 4 do SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

Załącznik Nr 5 do SIWZ_INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik Nr 6 do SIWZ_WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 7 do SIWZ_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA