PRZETARG NR 1/2015

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych urządzeń: systemu nagłośnienia, oświetlenia, multimediów oraz namiotów, ławek składanych i podestów scenicznych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.11.2015r. godz. 15:00!

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – ZADANIE NR 2

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania – ZADANIE Nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, tj. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z art. 146 ust.1 pkt 5: „Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy”. Uzasadnienie znajduje się w załączonym pliku .pdf

10.11.2015r.
UNIEWAŻNIENIE_Zadanie 2

18.11.2015r.
UNIEWAŻNIENIE_Zadanie 1

25.11.2015r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Treść ogłoszenia 292684 – 2015

SIWZ

Rysunek 1 – schemat instalacji technologicznych

Rysunek 2 – Lokalizacja urządzeń technologicznych

Teatr wedrowny RYS 3

Teatr wedrowny RYS 4

Teatr wedrowny RYS 5

Teatr wedrowny RYS 6

Teatr wedrowny RYS 11

 

Wersje do pobrania:

Zał. 1 do SIWZ_OFERTA

Zał. 2 do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA ZADANIE Nr 1

Zał. 2 do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA ZADANIE Nr 2

Zał. 2 do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA ZADANIE Nr 3

Zał. 3 do SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zał. 4 do SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Zał. 5 do SIWZ_INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zał. 6 do SIWZ_WYKAZ DOSTAW_Zadanie Nr 1

Zał. 7 do SIWZ_Wzór Umowy_Zadanie Nr 1

Zał. 7 do SIWZ_Wzór Umowy_Zadanie Nr 2 i Zadanie Nr 3

 

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2