ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

19/05/2017

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ

Jako najkorzystniejszą wybrano Propozycję cenową złożoną przez Firmę CEBEX Sp. z o.o., ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno. Kryterium wyboru Propozycji cenowej, zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, stanowiła cena – 100 %, rozumiana jako maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Umowa zostanie podpisana z dniem 23.05.2017 r.

09/05/2017

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

Pozostałe dokumenty tj. Formularz Propozycji cenowej, Propozycja Umowy oraz pliki do pobrania jak w zapytaniu z dnia 20/04/2017 r. /Pliki poniżej/

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2017 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

08/05/2017

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2017 dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej”.  

ZAPYTANIE OFERTOWE NIE ZOSTAŁO ROZSTRZYGNIĘTE Z POWODU BRAKU OFERT.

20/04/2017

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej”.  

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Teatr im. W. Siemaszkowej_Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej.

Formularz Propozycji cenowej  – Zał. nr 2 do SIWZ_Propozycja cenowa_Klapy dymowe.

Propozycja Umowy – Teatr – Propozycja Umow.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji pod nazwą: dostosowanie Budynku Dużej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej – dokument opracowany w grudniu 2016 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – P. Helenę Krzych oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – P. Lucjana Gładysza – Ekspertyza techniczna,

Część rysunkowa do pobrania:

– rzut parteru (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut parteru),

– rzut piętra (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut piętra),

– rzut poddasza (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut poddasza),

– rzut połaci dachowej (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut połaci dachowej),

– rzut więźby dachowej (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut więźby dachowej),

– przekrój A-A  (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrój A-A),

– przekrój B-B, C-C  (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrówj B-B, C-C),

– przekrój D-D, E-E (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrów D-D, E-E),

– przekrój F-F, H-H (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrów F-F, H-H),

– przekrój G-G (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrój G-G).

 

  1. Symulacja komputerowa CFD obiektu Dużej Sceny Teatru dla potrzeb oceny warunków ewakuacji i skuteczności projektowanego systemu oddymiania – dokument opracowany 15 grudnia 2016 r. przez INBEPO Sp. z o.o. Wrocław – Symulacja komputerowa CFD_opracowanie z dn. 15.12.2016
  2. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnejnr WZ.5595.12.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. – Postanowienie-Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dn. 17.01.2017

Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7.

Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2017 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.