Dzień Kobiet w Teatrze - KONKURS!

Dzień Kobiet w Teatrze - KONKURS!Marzec to pierwszy wiosenny miesiąc po zimie. Niebawem swoje święto ma płeć piękna. Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy KONKURS! Udało nam się podglądnąć próbę spektaklu Chory z urojenia i zastaliśmy nań ciekawą sytuację. Jak myślicie, co Argan może mówić do swojej córki, Anieli? A co Aniela w tym momencie sobie myśli? Dla osoby, która wymyśli najbardziej kreatywną i śmieszną odpowiedź przygotowaliśmy nagrodę - zaproszenie na spektakl Wielka woda grany w dn. 8 marca 2017 r. o godz. 19:00. Na odpowiedzi, które można zamieszczać pod postem konkursowym na fanpage'u Teatru, czekamy do poniedziałku 7 marca 2017 r. do godziny 12:00! Niżej zamieszczamy regulamin konkursu.  

REGULAMIN KONKURSU „DZIEŃ KOBIET W TEATRZE IM. W. SIEMASZKOWEJ”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „DZIEŃ KOBIET W TEATRZE SIEMASZKOWEJ”.
 2. Organizatorem Konkursu jest fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fan page’u Facebook-owym https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf w terminie 1.03-7.03.2017 r.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) jest fanem strony https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf.
 4. c) nie jest pracownikiem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 5. c) nie jest członkiem rodziny osoby pracującej w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 7. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest 2-osobowa wejściówka na spektakl „Wielka woda” grany w dn. 8 marca 2017 r. o godz. 19:00.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu polubią post konkursowy oraz wykonają zadanie konkursowe, a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 6 (sześciu) godzin od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres a.petynia@teatr-rzeszow.pl w terminie 1 (jednego) dna od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie zwycięzcy informacji o sposobie odbioru nagród odpowiedzialny będzie redaktor prowadzący fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” na Facebook’u.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf.