KONKURS na selfie z MFS TRANS/MISJE!

KONKURS na selfie z MFS TRANS/MISJE!Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE rozpocznie się za 35 dni! Tyle zostało do rozpoczęcia MFS TRANS/MISJE! Już dziś możesz wygrać bilety i komplet gadżetów festiwalowych. Chodź uważnie po mieście i gdy wypatrzysz MFS TRANS/MISJE, to...
>> Zrób selfie z logo TRANS/MISJI
>> opublikuj je na Facebooku/Instagramie w pościepublicznym
>> oznacz na zdjęciu Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE
>>> dodaj 3 hasztagi: #transmisje #mfstransmisje #siemaszkowa
Nagrodzimy najbardziej kreatywne zdjęcia!
Czas - START !!! 

REGULAMIN KONKURSU

„Wygraj zaproszenia na spektakle grane podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk "TRANS/MISJE"”.

§  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj zaproszenia na spektakle grane podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuk "TRANS/MISJE"”.
 2. Organizatorem Konkursu jest fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fanpage’u Facebook-owym https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf oraz Instagramie w terminie 21 lipca 2018 – 31 sierpnia 2018 r.

§  2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) jest fanem strony https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf.
  c) nie jest pracownikiem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
  d) nie jest członkiem rodziny osoby pracującej w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§  3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są cztery 2-osobowe wejściówki na spektakle w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk TRANS/MISJE grane w terminie od 25 do 31 sierpnia 2018 r.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu polubią post konkursowy oraz wykonają zadanie konkursowe, a odpowiedź zamieszczą w komentarzu pod postem konkursowym.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 6 (sześciu) godzin od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres a.petynia@teatr-rzeszow.pl w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie zwycięzcy informacji o sposobie odbioru nagród odpowiedzialny będzie redaktor prowadzący fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” na Facebook’u.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§  4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§  5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://teatr-rzeszow.pl/article/konkurs-na-selfie-z-mfs-transmisje?l=2.

 

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu: