Przetarg na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w RzeszowieZaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Na remont dachu budynku Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wg zakresu opisanego w Opisie technicznym do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Przedmiarze robót oraz Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Opis techniczny do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (załącznik nr 7); Przedmiar robót (załącznik nr 8), Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9);
  2. Wymagany termin realizacji umowy: 30.09.2015 r.
  3. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Kryterium oceny – cena (90%) Kryterium oceny – termin (10%) Ocena kryterium ceny będzie następowała wg wzoru P=Cmin/Cn x 90 gdzie: P – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „cena” Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert Cn – cena brutto oferty badanej Ocena kryterium terminu będzie następowała wg tabeli:
Termin Liczba punktów
do 30.09.2015 r. 0
do 15.09.2015 r. 5
do 31.08.2015 r. 10
  Maksymalny termin wykonania remontu - 30.09.2015 r.
  1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
- Formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru
  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru
- Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 16 lipca 2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego. Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona Zleceniobiorcy.
  1. Informacje dot. zawarcia umowy: Umowa zostanie podpisana w terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej
W załączeniu: - Wzór druku propozycji cenowej; - Opis techniczny do projektu remontu dachu Małej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie; - Przedmiar robót; - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 4 do Regulaminu.doc Załącznik nr 7 - Opis techniczny do projektu.doc Załącznik nr 8 - Przedmiar robót.pdf Załącznik nr 9 - Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf Rysunki: R1_RzutStrychu R2_RzutDachu R3_Przekroj R4_Elewacje R5_Elewacje R6_Zagospodarowanie