Przetarg na zakup przyczepy samochodowejOgłaszamy przetarg na zakup przyczepy samochodowej!

Zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na zakup przyczepy samochodowej, fabrycznie nowej, ze specjalistyczną zabudową artystyczną, na użytek Teatru im Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, wolnej od wad, z rocznika 2015, w ramach projektu „Teatr Wędrowny”.

 Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego.

  1. Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis i parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 7 (opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 8 (projekt aranżacji przestrzeni przyczepy).
  1. Wymagany termin realizacji umowy: 8 tygodni od dnia podpisania umowy.
  1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Kryterium oceny – cena (90 %) Kryterium oceny – okres gwarancji jakości (10%) Ocena kryterium ceny będzie następowała wg wzoru P=Cmin/Cn x 90 gdzie: P – ocena punktowa oferty „n” za kryterium „cena” Cmin – najniższa cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród ważnych i nieodrzuconych ofert Cn – cena brutto oferty badanej Ocena kryterium gwarancji będzie następowała wg tabeli:
Okres gwarancji jakości Liczba punktów
2 lata 0
4 lata 3
6 lat 6
10 lat i więcej 10
  Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata.
  1. Wykonawca składa następujące dokumenty:
  • formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  1. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru
- propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie zamawiającego. Propozycja otrzymana po terminie zostanie zwrócona zleceniobiorcy.
  1. Informacje dot. zawarcia umowy: Istotne postanowienia umowy załącznik nr 9
W załączeniu: - wzór druku propozycji cenowej; - opis przedmiotu zamówienia; - istotne postanowienia umowy; - projekt aranżacji przestrzeni przyczepy (płyta CD). Załączniki: Opis przedmiotu zamówienia.doc Istotne postanowienia umowy.doc Propozycja cenowa.doc Projekt aranżacji przestrzeni przyczepy.rar