PRZETARG NR 1/2017Rzeszów, 14.11.2017 r.

ZADANIE Nr 1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZADANIE Nr 1_ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_14_11_2017.pdf   ZADANIE Nr 2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZADANIE Nr 2_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_14_11_2017.pdf   Rzeszów, 10.11.2017 r. Protokół z otwarcia ofert Teatr - Protokół z otwarcia ofert_10_11_2017.pdf

Rzeszów, 31.10.2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, realizowanym w ramach projektu pn.: „Nowoczesny i Funkcjonalny Teatr – zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej".   Termin składania ofert do dnia 10.11.2017 r. godz. 12:00 Dokumenty: Ogłoszenie o zamówieniu nr 610152-N-2017 z dnia 31.10.2017    SIWZ Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty.pdf Zał. nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty.doc Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.pdf Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.doc Zał. nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf Zał. nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy  

Rzeszów, 02.11.2017 r.

Pytanie i odpowiedź nr 1: Pytanie i odpowiedź nr 1_02_11_2017.pdf