PRZETARG NR 1/2020Rzeszów; 24.03.2020

Pytania i odpowiedzi_24_03_2020.pdf

Nr 1 do SIWZ_OPZ-24_03_2020_zmiany wymiarów budynków.pdf

 

KOMUNIKAT!!!

 

W związku sytuację związaną z pandemią Koronawirusa SARS-Cov-2, a także złożonymi przez Wykonawców pytaniami dot. wyjaśnień do treści SIWZ, na które Zamawiający przygotowuje odpowiedzi (co wiąże się z zapewnieniem wystarczającego czasu na ich opracowanie, a odpowiedzi na pytania mogą spowodować zmianę treści SIWZ), Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, tzn. o 14 dni.

Nowy termin składania ofert to 06.04.2020 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia 540051475-N-2020 z dnia 22-03-2020

AG-270-1-2020_SIWZ dokumentacja_przebudowa budynków Teatru_20_03_2020.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego”
Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej  – ETAP V.


Załączniki: