PRZETARG NR 1/2020Rzeszów; 11.05.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 11.05.2020  Zawiadomienie o wyborze oferty_11_05_2020.pdf

 

Rzeszów; 07.04.2020

Protokół z otwarcia ofert z dnia 06.04.2020  Protokół z otwarcia ofert_06_04_2020

 

Rzeszów; 03.04.2020

 

WAŻNE!!!

Szanowni Państwo,

W sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych przychyla się do tego, by sesje otwarcia ofert odbywały się on-line bez fizycznej obecności przedstawicieli wykonawców w siedzibie zamawiającego.

Na stronach Urzędu Zamówień Publicznych opublikowano komunikat, iż otwarcie ofert on-line realizuje zasadę wyrażoną w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, która mówi o publicznym otwarciu ofert. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

 

W związku z powyższym, zapraszamy Państwa na transmisję online z sesji otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn.: Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego, która odbędzie się 6 kwietnia 2020 r. o godz. 12:30.

Prosimy wszystkich zainteresowanych o przesłanie adresu e-mail do dnia 06.04 br. (poniedziałek do godz. 10:00) , na który prześlemy link zapewniający udział w transmisji na żywo.  

 

 

Rzeszów; 01.04.2020

Pytania i odpowiedzi_01_04_2020

Opinia dot. ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej_01_04_2020.pdf

 

 

Rzeszów; 24.03.2020

Pytania i odpowiedzi_24_03_2020.pdf

Nr 1 do SIWZ_OPZ-24_03_2020_zmiany wymiarów budynków.pdf

 

KOMUNIKAT!!!

 

W związku sytuację związaną z pandemią Koronawirusa SARS-Cov-2, a także złożonymi przez Wykonawców pytaniami dot. wyjaśnień do treści SIWZ, na które Zamawiający przygotowuje odpowiedzi (co wiąże się z zapewnieniem wystarczającego czasu na ich opracowanie, a odpowiedzi na pytania mogą spowodować zmianę treści SIWZ), Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, tzn. o 14 dni.

Nowy termin składania ofert to 06.04.2020 r. godz. 12:00

OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia 540051475-N-2020 z dnia 22-03-2020

AG-270-1-2020_SIWZ dokumentacja_przebudowa budynków Teatru_20_03_2020.pdf

 

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: „Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy budynku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych z uwzględnieniem poprawy funkcjonalności, wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego”
Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej  – ETAP V.


Załączniki: