PRZETARG NR 4/2020Rzeszów; 14.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510127324-N-2020 z dnia 14-07-2020 r

 

Rzeszów, 26.06.2020

Zawiadomienie o wyborze oferty_26_06_2020_Dostawa sprzętu oświetleniowego. pdf

 

Rzeszów; 07.05.2020

Protokół z otwarcia ofert_07_05_2020. pdf

 

Rzeszów; 29.04.2020

 

Zamawiający koryguje odpowiedź udzieloną w dniu 27.04.2020 r. do zadanego pytania nr 3 w zakresie „Czy Zamawiający usunie wymagalność odnośnie szczelności IP:65 oraz uszczelniony XLR 5-pin ?”

 

Skorygowana odpowiedź brzmi:

 

Zamawiający nie usunie klasyfikacji stopnia ochrony IP, gdyż wynika on bezpośrednio z planowanego sposobu wykorzystania urządzenia. Stopień ochrony IP nie definiuje miejsca wykorzystania, a żywotność diód została określona w SOPZ. Urządzenia mają spełnić wymagania działalności określonej w tytule zadania inwestycyjnego, a w przypadku tych urządzeń dodatkowo istnieje opcja montażu poza obrębem sceny plenerowej. Zamawiający zgadza się na rozszerzenie dopuszczalnych stopni IP zgodnie z zasadą, że pierwsza „cyfra charakterystyczna” nie powinna być mniejsza niż 5, druga „cyfra charakterystyczna” nie powinna być mniejsza niż 4.

Ponadto w przypadku gdy oferowane urządzenie spełnia wszystkie wymagane parametry oprócz klasy szczelności, zamawiający dopuści takie urządzenie pod warunkiem zaoferowania specjalistycznego urządzenia do instalacji ruchomych głowić w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Urządzenie takie powinno spełnić następujące warunki: umożliwić montaż urządzenia na stojąco lub  i  podwieszonego do kratownicy, zapewnić właściwą wentylację; zapewnić wszystkie inne warunki niezbędne do właściwego działania urządzenia. Urządzenie nie powinno w znacznym stopniu ograniczać jasności ruchomej głowicy. Urządzenie powinno spełniać klasę IP zgodnie z zasada przyjętą dla głowy ruchomej typu wash.

 

W związku z powyższym, Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmian dokonano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ (pkt 3.2 str. 5) oraz we Wzorze formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (pkt 3.2 str.10 oraz pkt 8 str.22)

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

 

Zał. nr 1 do SIWZ_SOPZ_oświetlenie_29_04_2020_po korekcie.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_oświetlenie_29_04_2020_po korekcie.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_oświetlenie_29_04_2020_po korekcie.doc

 

Rzeszów; 29.04.2020

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” przedstawia poniżej informacje o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi_29_04_2020.pdf

 

Rzeszów; 27.04.2020

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „Ustawą” przedstawia poniżej informacje o pytaniach Wykonawcy odnoszących się do treści SIWZ dotyczącej ww. postępowania oraz odpowiedzi na nie.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi_27_04_2020.pdf

 

Zamawiający – Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo Zamówień Publicznych informuje, iż dokonuje zmiany treści SIWZ.

Zmian dokonano w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz we Wzorze formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

 

W związku z powyższym, zmieniony została termin składania ofert na dzień 07.05.2020 r. godz. 12:00

Ogłoszenie nr 540072104-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.pdf

SIWZ_oświetlenie_27_04_2020.pdf

Zał. nr 1 do SIWZ_SOPZ_oświetlenie_27_04_2020.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_oświetlenie_27_04_2020.pdf

Zał. nr 2 do SIWZ_Wzór formularza oferty_oświetlenie_27_04_2020.doc

 

 

Rzeszów; 15.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu przetargowym pn.: Dostawa sprzętu oświetleniowego dla Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Sygnatura sprawy: AG-270-4-2020
 

Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zakup mobilnej infrastruktury technicznej do wykorzystania podczas otwartych imprez kulturalnych m.in.:  TRANS/MISJE 2020, Scena Wędrowna, Scena Letnia na dziedzińcu Teatru im. Wandy Siemaszkowej, koncerty plenerowe.


Załączniki: