Regulamin 4. Festiwalu Nowego Teatru - 56. RST04. Festiwal Nowego Teatru 56. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

 

REGULAMIN

1. Organizatorem 04.Festiwalu Nowego Teatru – 56. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 2. Festiwal odbywa się w terminie 17–26 listopada 2017 na scenach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, a także w innych obiektach, zaakceptowanych przez twórców zaproszonych spektakli. 3. Biuro organizacyjne mieści się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7. tel. (17) 853 27 48, fax (17) 850 75 50, strona internetowa: www.teatr-rzeszow.pl  e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl 4. Celem 04. Festiwalu Nowego Teatru – 56. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych jest prezentacja i promocja działań artystycznych usytuowanych na styku teatru, performansu i sztuk wizualnych, których istotą jest poszerzanie kategorii dramatyczności i teatralności. 5. Formuła Festiwalu obejmuje – obok prezentacji spektakli – imprezy towarzyszące: czytania sztuk, wystawy, promocje publikacji, panele dyskusyjne, spotkania z twórcami. 6. Festiwal ma charakter konkursu, do którego zostaną zaproszone spektakle wytypowane przez Dyrektora Programowego w porozumieniu z Dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej, zgodnie z profilem i nadrzędną ideą projektu. Przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. W programie Festiwalu mogą znaleźć się również spektakle pozakonkursowe. 7. Zakwalifikowane zespoły zobowiązują się do niezwłocznego przesłania planu technicznego wraz ze szczegółowym kosztorysem, a także materiałów informacyjnych i reklamowych niezbędnych do akcji promocyjnej Festiwalu wraz z fragmentem przedstawienia (do 3 min) utrwalonym na nośniku cyfrowym. Biuro Organizacyjne nie zwraca nadesłanych materiałów. 8. Koszty związane z udziałem zespołu w Festiwalu będą przedmiotem negocjacji między Biurem Organizacyjnym a poszczególnymi zespołami. 9. Dyrektora Programowego Festiwalu powołuje dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 10. Spektakle zaproszone do udziału w konkursie będą oceniane w czasie trwania Festiwalu przez jury Festiwalu. Jury przyznaje następujące nagrody: nagrodę dla najlepszego spektaklu, nagrodę dla osobowości artystycznej Festiwalu oraz nagrodę dla młodego twórcy. 11. W ramach konkursu przyznana zostanie również nagroda publiczności oraz nagroda dziennikarzy. 12. Nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publiczno-prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 13. Rozstrzygnięcie Festiwalu i wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2017 roku. Werdykt zostanie ogłoszony na stronie internetowej Teatru. 14. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją Festiwalu. 15. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu Festiwalu. Dopuszcza się również przerwanie Festiwalu lub odwołanie go w sytuacji, gdy jego realizacja stanie się niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona z przyczyn niezależnych od organizatora.


Powrót