PRZETARG NR 1/2015Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych urządzeń: systemu nagłośnienia, oświetlenia, multimediów oraz namiotów, ławek składanych i podestów scenicznych na potrzeby działań Teatru Wędrownego prowadzonych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.11.2015r. godz. 15:00!

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - ZADANIE NR 2

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania – ZADANIE Nr 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, tj. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z art. 146 ust.1 pkt 5: „Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli zamawiający dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy". Uzasadnienie znajduje się w załączonym pliku .pdf

10.11.2015r. UNIEWAŻNIENIE_Zadanie 2 18.11.2015r. UNIEWAŻNIENIE_Zadanie 1 25.11.2015r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Treść ogłoszenia 292684 - 2015 SIWZ Rysunek 1 - schemat instalacji technologicznych Rysunek 2 - Lokalizacja urządzeń technologicznych Teatr wedrowny RYS 3 Teatr wedrowny RYS 4 Teatr wedrowny RYS 5 Teatr wedrowny RYS 6 Teatr wedrowny RYS 11  

Wersje do pobrania:

Zał. 1 do SIWZ_OFERTA Zał. 2 do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA ZADANIE Nr 1 Zał. 2 do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA ZADANIE Nr 2 Zał. 2 do SIWZ_KALKULACJA OFERTOWA ZADANIE Nr 3 Zał. 3 do SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Zał. 4 do SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Zał. 5 do SIWZ_INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ Zał. 6 do SIWZ_WYKAZ DOSTAW_Zadanie Nr 1 Zał. 7 do SIWZ_Wzór Umowy_Zadanie Nr 1 Zał. 7 do SIWZ_Wzór Umowy_Zadanie Nr 2 i Zadanie Nr 3   Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi 2