ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017

19/05/2017

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ PROPOZYCJI CENOWEJ

Jako najkorzystniejszą wybrano Propozycję cenową złożoną przez Firmę CEBEX Sp. z o.o., ul. Lwowska 14, 38-400 Krosno. Kryterium wyboru Propozycji cenowej, zgodnie z zapisami Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, stanowiła cena - 100 %, rozumiana jako maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia. Umowa zostanie podpisana z dniem 23.05.2017 r.

09/05/2017

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. Pozostałe dokumenty tj. Formularz Propozycji cenowej, Propozycja Umowy oraz pliki do pobrania jak w zapytaniu z dnia 20/04/2017 r. /Pliki poniżej/ Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.05.2017 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.

08/05/2017

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego nr 1/2017 dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej”.   ZAPYTANIE OFERTOWE NIE ZOSTAŁO ROZSTRZYGNIĘTE Z POWODU BRAKU OFERT.

20/04/2017

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej".   Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej Teatr im. W. Siemaszkowej_Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej. Formularz Propozycji cenowej  - Zał. nr 2 do SIWZ_Propozycja cenowa_Klapy dymowe. Propozycja Umowy – Teatr - Propozycja Umow.   Pliki do pobrania:
  1. Ekspertyza techniczna w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla inwestycji pod nazwą: dostosowanie Budynku Dużej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie do wymagań ochrony przeciwpożarowej – dokument opracowany w grudniu 2016 r. przez rzeczoznawców: budowlanego – P. Helenę Krzych oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – P. Lucjana Gładysza - Ekspertyza techniczna,
Część rysunkowa do pobrania: - rzut parteru (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut parteru), - rzut piętra (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut piętra), - rzut poddasza (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut poddasza), - rzut połaci dachowej (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut połaci dachowej), - rzut więźby dachowej (Teatr im. W. Siemaszkowej_rzut więźby dachowej), - przekrój A-A  (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrój A-A), - przekrój B-B, C-C  (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrówj B-B, C-C), - przekrój D-D, E-E (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrów D-D, E-E), - przekrój F-F, H-H (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrów F-F, H-H), - przekrój G-G (Teatr im. W. Siemaszkowej_Przekrój G-G).  
  1. Symulacja komputerowa CFD obiektu Dużej Sceny Teatru dla potrzeb oceny warunków ewakuacji i skuteczności projektowanego systemu oddymiania – dokument opracowany 15 grudnia 2016 r. przez INBEPO Sp. z o.o. Wrocław - Symulacja komputerowa CFD_opracowanie z dn. 15.12.2016
  2. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnejnr WZ.5595.12.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. - Postanowienie-Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dn. 17.01.2017
Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: Sekretariat Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7. Propozycje cenową należy złożyć w terminie do dnia 04.05.2017 r., do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.