ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIATeatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie zaprasza zespoły teatralne do zgłoszeń na III Podkarpackie Konfrontacje Teatralne – prezentacje spektakli teatrów niezależnych z województwa podkarpackiego.

 

III PODKARPACKIE KONFRONTACJE TEATRALNE są spotkaniem amatorskich zespołów teatralnych małych form (teatrów dramatycznych, teatrów komedii, teatrów wizji i ruchu, poezji, monodramów) działających na terenie województwa podkarpackiego. Odbędą się w dniach 24 – 26 listopada 2023 r. w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

REGULAMIN

 

Prezentacje III Podkarpackich Konfrontacji Teatralnych odbędą się na Dużej Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, która posiada następujące warunki techniczne:

a) wymiary sceny:
- szerokość 10 m
- głębokość 15 m
- wysokość 12 m

b) wymiary okna sceny:
- szerokość 8,5 m
- wysokość 5,0 m

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 50 minut, maksymalna liczba – 12 osób (w wyjątkowych sytuacjach organizatorzy mogą odstąpić od powyższych reguł).

Organizator nie zapewnia elementów scenograficznych. Dostępne są krzesła, stoły, parawan (potrzeby należy zgłosić w karcie zgłoszenia).

Prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem uczestników Konfrontacji.

 

Z chwilą przesłania nagrania i zgłoszenia spektaklu do udziału w III Podkarpackich Konfrontacjach Teatralnych do Organizatora:

Uczestnik/Zespół ma uregulowane opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich.

Uczestnik/Zespół wyraża zgodę na udostępnianie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji, w tym fotografii, nagrań filmowych otrzymanych od wykonawców, a także własnych nagrań i fotografii wykonanych podczas Konfrontacji w celu promocji i reklamy przedsięwzięcia.

Przystępując do Konfrontacji, każdy jego Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia Konfrontacji z jego udziałem.

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Sokoła 7/9, 35 - 010 Rzeszów. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 17 853 20 01 lub za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@teatr-rzeszow.pl


Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi Konfrontacji (na podstawie Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Posiadają Państwo uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w wydarzeniu. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu Konfrontacji.

Uczestnicy Konfrontacji zobowiązani są do udziału we wszystkich punktach programu.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo ustalania kolejności zespołów w czasie prób i prezentacji teatralnych.

Prezentacjom Teatralnym przyglądać się będzie Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.

Zgłoszenia zespołów należy dokonać najpóźniej do 3 listopada 2023 r. przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: https://forms.gle/uybfwjSqVMJuxp2t9 lub na adres e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl

Za zgłoszenie Zespołu uważa się przesłanie w określonym wyżej terminie czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem spektaklu (lub udostępnienie linków nagrania wideo np. na portalu YouTube). Prosimy również o przesłanie 2 fotografii ze spektaklu o dobrej, jakości ze zgodą autora na bezpłatne ich publikowanie.

Kwalifikacji zespołów dokona Organizator III Podkarpackich Konfrontacji Teatralnych.

W przypadku pozytywnej kwalifikacji Zespół, otrzyma zawiadomienie o kwalifikacji do 13 listopada 2023 r.

Organizator zapewnia uczestnikom Konfrontacji:

zakwaterowanie w czasie trwania Konfrontacji 24/25/26 listopada 2023, wyżywienie, udział w warsztatach teatralnych i imprezach towarzyszących, udział w omówieniach i konsultacjach prowadzonych przez członków Jury, materiały informacyjne.

Akredytacja za udział w Konfrontacjach wynosi 50 zł od osoby.

Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.

Organizator zapewnienia, iż wszelkie wydarzenia związane z Konfrontacjami (warsztaty, próby, prezentacje) w budynku Teatru będą odbywały się z zachowaniem aktualnie obowiązujących rygorów sanitarnych oraz innych przepisów zawartych w ogłoszonych ustawach i rozporządzeniach.

Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Konfrontacji lub zmian
w ustaleniach niniejszego regulaminu, gdyby nie pozwalały na to obowiązujące przepisy wynikające ze stanu pandemii oraz inne okoliczności niezależne od Teatru.

W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator, mając na uwadze pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Konfrontacji (w miarę posiadanych możliwości technicznych i organizacyjnych).

Biuro Organizacyjne III Podkarpackich Konfrontacji Teatralnych funkcjonuje pod adresem: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7/9 35-010 Rzeszów

Podkarpackim Konfrontacjom Teatralnym będą towarzyszyć warsztaty teatralne zorganizowane dla ograniczonej liczby uczestników. Warsztaty odbędą się w dniach 24 – 26 listopada 2023 r., w godz. 10.00 – 13.00 i będą obejmować działania i zajęcia praktyczne prowadzone przez aktorów, reżyserów, kompozytorów.