Logotyp

Rekrutacja na wolne stanowisko pracy – rekrutacja zakończona

23 lipca 2024

 

 

 

Rzeszów, 25.06.2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Koordynator/ka wydarzeń artystycznych.

 

Zakres obowiązków:

 

 • koordynuje wydarzenia artystyczne związane m.in. z działalnością edukacyjno-upowszechnieniową teatru – w siedzibie oraz poza siedzibą Teatru – w porozumieniu z Dyrektorem, Pełnomocnikiem Dyrektora i innymi komórkami organizacyjnymi Teatru,
 • organizuje i prowadzi powierzone zadania biura festiwalowego (towarzyszącego wydarzeniom artystycznym) organizowane przez Teatr i na rzecz Teatru oraz sprawy związane m. in.
  z pozyskiwaniem patronów honorowych oraz patronatów medialnych, zgodnie z dyspozycją przełożonego,
 • prowadzi korespondencję dotyczącą wydarzeń, w tym bieżącą obsługę kancelaryjną i biurową wydarzeń artystycznych, w szczególności w zakresie edukacji teatralnej,
 • opracowuje projekty konkursowe w celu pozyskania dodatkowych środków na działalność edukacyjną Teatru oraz współpracuje przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie bieżącej działalności programowej,
 • pozyskuje partnerów i sponsorów do działań edukacyjnych i prowadzi bieżące kontakty (m. in. ze szkołami, przedszkolami, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi),
 • inicjuje, koordynuje, realizuje i organizuje wydarzenia w zakresie edukacji teatralnej (m. in. dedykowane programy edukacyjno-upowszechnieniowe, warsztaty teatralne, otwarte lekcje, spotkania, dyskusje, happeningi itp.),
 • współpracuje z Pełnomocnikiem Dyrektora, Specjalistą ds. wydawnictw, Moderatorem treści internetowych, Sekretarzem literackim oraz Działem Sprzedaży i Marketingu w zakresie przekazywania informacji o działaniach m. in. edukacyjnych Teatru niezbędnych do druków,
  na stronę www Teatru oraz do mediów społecznościowych,
 • współpracuje z Koordynatorem Pracy Artystycznej i Kierownikami Działów: Administracyjno-Gospodarczego oraz Technicznego i Obsługi Sceny przy harmonogramie prac związanych
  z wydarzeniami artystycznymi,
 • współpracuje oraz udziela pomocy artystycznej i instruktażowo-metodycznej dla towarzystw kultury teatralnej, szkół i innych organizacji kulturalnych,
 • współpracuje ze Specjalistą ds. wydawnictw i Sekretarzem literackim w zakresie przekazywania informacji o wydarzeniach artystycznych niezbędnych do druków Teatru,

 

Wymagania niezbędne:

 

Wykształcenie średnie lub wyższe.

Inne umiejętności: wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
i międzyinstytucjonalnych; umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność; dobra organizacja pracy; dokładność i staranność; dobra znajomość pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 

– znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

            Warunki pracy:

 

– praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

– bezpłatny parking,

– atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

– możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

– praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

– list motywacyjny.

 

Dokumenty należy:

 

– przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl,

– bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów,
ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  15 lipca 2024 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

Skip to content