Ogłoszenie sprzedaży samochodu osobowego Skoda Octavia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonegoRzeszów, dnia  23.06.2023r

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO

SKODA OCTAVIA W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

 1. Przedmiot ogłoszenia

Samochód osobowy: SKODA OCTAVIA

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie;  ul. Sokoła 7,  35-010  Rzeszów

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2023r. w siedzibie Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie, ul Sokoła 7. Otwarcie ofert będzie niejawne.

 

 1. Opis pojazdu objętego przetargiem

 

 1. Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
 2. Marka :  SKODA OCTAVIA
 3. Nr rej.: RZ 83082
 4. Nr fabryczny: TMBDX41UX88870034
 5. Rok produkcji: 2008
 6. Pojemność silnika: 1595cm3  75 kW
 7. Kolor: srebrny
 8. Paliwo: benzyna bezołowiowa
 9. Przebieg: 412 000 km

 

 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd

Samochód będący przedmiotem przetargu, można oglądać na parkingu Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, ul. Sokoła 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 17 853 20 01 wew. 320

 

 1. Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 920,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie:

  

                    Bank PEKAO S.A. O/Rzeszów 95 1240 4751 1111 0000 5512 0203

 

z adnotacją: „Wadium w przetargu dotyczącym samochodu Skoda Octavia". Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne uznane były na rachunku Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, przed otwarciem ofert, pod rygorem uznania, że warunek wniesienia wadium przez oferenta nie został spełniony. Wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie będzie sprawdzone podczas rozpoczęcia przetargu. Niewniesienie wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie spowoduje odrzucenie oferty.

 

 1. Cena wywoławcza sprzedaży

Cena wywoławczą sprzedaży ustalono na kwotę 9200 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) zgodnie z wyceną uprawnionego rzeczoznawcy z dnia 22.06.2023.

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać;

 • Imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, NIP oraz telefon kontaktowy oferenta
 • Oferowana cenę i sposób jej zapłaty,
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu oraz że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 • Dowód wniesienia wadium obowiązującego dla sprzedawanego pojazdu.

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie

ul. Sokoła 7, 35-010 Rzeszów

„Oferta na zakup samochodu marki Skoda Octavia”

Nie otwierać przed dniem 17.07.2023 r. godzina 12:00

 

Termin składania ofert upływa:  14 lipca 2023r., godz. 15:00.

 

 1. Oferty należy składać w języku polskim, w formie pisemnej, w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00 w sekretariacie Teatru bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres wskazany w pkt 2 (decyduje data i godzina wpływu). Termin związania ofertą sprzedający określa na 30 dni.
 2. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
  z ofert, bez podania przyczyn.
 3. Inne informacje
 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem przetargu. Cena nabycia nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 2. Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie, w miejscu i formie wskazanym w ogłoszeniu.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Przetarg publiczny może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
 7. W przypadku złożenia dwóch takich samych najkorzystniejszych ofert kupna, Sprzedawca wezwie tych oferentów do złożenia ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny niższej niż oferta pierwotna. W przypadku, gdy dodatkowe oferty będą zawierać takie same ceny, wybrana zostanie oferta złożona jako pierwsza..
 8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 • Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który  nie wniósł wadium,
 • Nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt 8 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 • O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
 1.  Termin zawarcia umowy sprzedaży
 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 7 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie otrzymanej faktury.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania samochodu, niezwłocznie po zapłaceniu przez Nabywcę  ceny nabycia.
 4. Wszelkie koszty nabycia ponosi nabywca
 5. Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.
 1. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą przy ul. Sokoła 7,  tel. 17 853 20 01, e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl

2. Może Pani/Pan kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz 
z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem Ochrony Danych tel. 17 8532001 wew.320 lub na adres e-mail: iodo@teatr-rzeszow.pl

3. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym
z prowadzonym postępowaniem i zawarciem umowy sprzedaży .

4. W przypadku dojścia do zawarcia Umowy dane osobowe osób fizycznych, osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem Umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez strony Umowy w celu i okresie jej realizacji,  a także w celach związanych z rozliczaniem Umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

6. Wykonawca jak i osoby których dane Wykonawca przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO posiadają:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; w przypadku, gdy wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym takie żądanie nie ogranicza przetwarzania tych danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Zastosowanie mają również ograniczenia, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Oferentowi jak i osobom których dane Oferent przekazał w ramach obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 14 RODO nie przysługuje:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy

Galeria: Załączniki: