PRACA W TEATRZE

PRACA W TEATRZE26.01.2024

 

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Specjalista/tka rzemiosł teatralnych – garderobiany / garderobiana wykonujący/a w razie potrzeby czynności krawca/owej.

 

Zakres obowiązków:

 

 • uczestniczy we wskazanych próbach ucząc się obsługi przedstawienia,
 • odpowiada za stan fizyczny i estetyczny kostiumów,
 • w razie potrzeby bierze udział w ubieraniu i przebieraniu się aktorów przed w trakcie i po przedstawieniu,
 • otwiera i zamyka garderobę, dba o jej czystość, wyposażenie i stan techniczny,
 • przygotowuje garderobę aktorską przed przedstawieniem, dba o nią po zakończeniu spektaklu,
 • dba o czystość bielizny i kostiumów, przekazuje je do prania i odbiera, osobiście prasuje
  drobne części garderoby oraz pierze drobne (mogące ulec zniszczeniu w trakcie prania mechanicznego) elementy kostiumów (m. in. kołnierzyki, mankiety, bluzki),
 • uzupełnia kostiumy o drobne elementy zaznaczone na projekcie, opisane przez scenografa lub przełożonego,
 • w razie potrzeby, na polecenie kierownika, wykonuje kostiumy według dostarczonych projektów, w porozumieniu ze scenografem, zgodnie z zasadami sztuki krawieckiej, 
 • odpowiada za stan maszyn i urządzeń używanych w pracowni krawieckiej, dba o ich prawidłową eksploatację, konserwację i drobne naprawy,
 • dokonuje koniecznych napraw kostiumów, rekwizytów i dekoracji sztuk pozostających
  w eksploatacji oraz magazynach Teatru,
 • uczestniczy w próbach, na których odbywają się pierwsze pokazy kostiumów na scenie, dokonuje oczekiwanych korekt i napraw,
 • po zakończeniu eksploatacji spektaklu zdaje kostiumy oraz obuwie do magazynu oraz odpowiada za utrzymanie i konserwację tychże (czyszczenie, naprawy, wietrzenie itp.).

 

Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie zawodowe lub średnie

- gotowość do pracy w nieregularnych godzinach (przerywany czas pracy), również praca w dni wolne od pracy, niedziele  i święta,

- wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
- umiejętność pracy w zespole,

- dobra organizacja pracy, rzetelność, dokładność i staranność.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- wykształcenie krawieckie (zawodowe/średnie) bądź lub certyfikat ukończenia specjalistycznego kursu,

- umiejętność obsługi maszyn krawieckich,

- umiejętność wykonywania wykrojów wyrobów odzieżowych na podstawie projektów.

 

            Warunki pracy:

 

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- bezpłatny parking,

- atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

- praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

 

Dokumenty należy:

- przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl, 

- bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów,
ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  18 stycznia 2024 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.