PRACA W TEATRZE

PRACA W TEATRZEDo naszego Zespołu poszukujemy osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. zamówień publicznych. Wymagane dokumenty należy składać na adres: j.rozmus@teatr-rzeszow.pl  do dnia  21.10.2021 roku.

 

Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 1. Weryfikacja wniosków o udzielenie zamówienia publicznego pod względem formalnym, określanie trybu udzielenia zamówienia publicznego.
 2. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Teatru wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi, roboty budowlane z zastosowaniem ustawy PZP oraz regulaminem wewnętrznym, a w tym:
  - przygotowanie kompletnych dokumentacji przetargowych we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego (SIWZ, ogłoszenia, odpowiedzi na pytania etc.);
  - opracowywanie we współpracy z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego treści projektów umów i projektów aneksów zawieranych z Wykonawcami, w postępowaniach do których przepisy ustawy stosuje się;
  - publikowanie ogłoszeń związanych z prowadzonym postępowaniem w BZP;
  - obsługa platformy e-Zamówienia.
 4. Organizowanie pracy komisji przetargowej oraz udział w pracach komisji.
 5. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru umów w sprawach zamówień publicznych.
 6. Sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych oraz innych sprawozdań związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi.
 7. Przygotowywanie dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby kontroli zewnętrznych.
 8. Archiwizowanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.
 9. Monitorowanie zmian w przepisach w zakresie zamówień publicznych oraz aktualizacji wewnętrznych dokumentów Teatru w tym zakresie tj. regulaminów etc.
 10. Realizacja zamówień spoza ustawy zgodnie z regulaminem wewnętrznym, a w tym:
  - opracowywanie treści projektów umów i projektów aneksów we współpracy z prawnikiem Teatru, w postępowaniach do których przepisów ustawy PZP nie stosuje się.
 11. Nadzór merytoryczny nad Biuletynem Informacji Publicznej w zakresie zamówień publicznych, a w tym:
  - sporządzanie oraz zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o udzielanym zamówieniu oraz informacji o udzieleniu zamówienia.
 12. Udział w opracowywaniu projektów zarządzeń w zakresie zamówień publicznych.
 13. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych.
 14. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.
 15. Obsługa systemów informatycznych funkcjonujących w Teatrze w zakresie wyżej opisanym.

Wymagania:

Wykształcenie: wyższe. Mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych.

Doświadczenie zawodowe: 5 lat na podobnym stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.

Umiejętności zawodowe: bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego, orzecznictwa z zakresu zamówień publicznych.

Inne umiejętności: umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego poszukiwania informacji i wyciągania wniosków; umiejętności negocjacyjne; wysoka kultura osobista i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych i międzyinstytucjonalnych; umiejętność pracy w zespole oraz rzetelność; dobra organizacja pracy; dokładność i staranność; odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu; bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pakiet socjalny;
 • bezpłatne miejsce parkingowe;
 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie  dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego);
 • do wglądu komisji rekrutacyjnej świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
  • do wglądu komisji rekrutacyjnej kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Teatru im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo
w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail: j.rozmus@teatr-rzeszow.pl    

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu opublikowania ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi
z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2021 r.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail j.rozmus@teatr-rzeszow.pl lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodo@teatr-rzeszow.pl