Regulamin Festiwalu05. Festiwal Nowego Teatru

57. Rzeszowskie Spotkania Teatralne

REGULAMIN


1. Organizatorem 05.Festiwalu Nowego Teatru – 57. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

2. Festiwal odbywa się w terminie
19–24 listopada 2018 na scenach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, a także w innych obiektach, zaakceptowanych przez twórców zaproszonych spektakli.

3. Biuro organizacyjne mieści się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7.
tel. (17) 853 27 48, fax (17) 850 75 50, 
strona internetowa:
www.teatr-rzeszow.pl 
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl


4. Celem 05. Festiwalu Nowego Teatru – 57. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych jest prezentacja i promocja działań artystycznych usytuowanych na styku teatru, performansu i sztuk wizualnych, których istotą jest poszerzanie kategorii dramatyczności i teatralności.

5. Formuła Festiwalu obejmuje – obok prezentacji spektakli – imprezy towarzyszące: czytania sztuk, wystawy, promocje publikacji, panele dyskusyjne, spotkania z twórcami.

6. Festiwal ma charakter konkursu, do którego zostaną zaproszone spektakle zaproponowane przez Dyrektora Programowego i zaakceptowane przez Dyrektora Festiwalu, zgodnie z profilem i nadrzędną ideą projektu. Przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. W programie Festiwalu mogą znaleźć się również spektakle pozakonkursowe.

7. Zakwalifikowane zespoły zobowiązują się do niezwłocznego przesłania planu technicznego wraz ze szczegółowym kosztorysem, a także materiałów informacyjnych i reklamowych niezbędnych do akcji promocyjnej Festiwalu wraz z fragmentem przedstawienia (do 3 min) utrwalonym na nośniku cyfrowym. Biuro Organizacyjne nie zwraca nadesłanych materiałów.

8. Koszty związane z udziałem zespołu w Festiwalu będą przedmiotem negocjacji między Biurem Organizacyjnym a poszczególnymi zespołami.

9. Dyrektora Programowego Festiwalu powołuje dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie występujący w roli Dyrektora Festiwalu.

10. W ramach konkursu przyznane zostaną dwie nagrody: nagroda publiczności oraz nagroda dziennikarzy.

11. Nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publiczno-prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Rozstrzygnięcie Festiwalu i wręczenie nagród odbędzie się 24 listopada 2018 roku. Werdykt zostanie ogłoszony na stronie internetowej Teatru.

13. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją Festiwalu.

14. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu Festiwalu. Dopuszcza się również przerwanie Festiwalu lub odwołanie go w sytuacji, gdy jego realizacja stanie się niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona z przyczyn niezależnych od organizatora.


Powrót