Regulamin konkursu "Wygraj 2-osobową wejściówkę na spektakl "Beksiński. Obraz bez tytułu"

Regulamin konkursu "Wygraj 2-osobową wejściówkę na spektakl "Beksiński. Obraz bez tytułu"REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ WEJŚCIÓWKI NA SPEKTAKL „Beksiński. Obraz bez tytułu””

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WYGRAJ WEJŚCIÓWKI NA SPEKTAKL „Beksiński. Obraz bez tytułu””. 2. Organizatorem Konkursu jest fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”. 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fan page’u Facebook-owym https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf w terminie 20.01.2017.  

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. b) jest fanem strony https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf. c) nie jest pracownikiem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. c) nie jest członkiem rodziny osoby pracującej w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.  

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest 2-osobowa wejściówka na spektakl „Beksiński. Obraz bez tytułu” grany w dn. 22.01.2017 r. o godz. 17:00. 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu polubią post konkursowy oraz pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: odpowiedzą na pytanie konkursowe: Jaki spektakl z repertuaru Teatru im. W. Siemaszkowej lubią najbardziej i uzasadnią swój wybór. 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. 4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 1 dnia roboczego od zakończenia Konkursu. 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres a.petynia@teatr-rzeszow.pl w terminie 1 (jednego) dnia od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 8. Za przekazanie zwycięzcy informacji o sposobie odbioru nagród odpowiedzialny będzie redaktor prowadzący fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie” na Facebook’u. 9. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez fanpage „Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie”. 10. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.  

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.  

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://web.facebook.com/Teatr-im-Wandy-Siemaszkowej-w-Rzeszowie-302319096451959/?fref=nf.