Regulamin FNT 2016Regulamin 03. Festiwalu Nowego Teatru - 55. Rzeszowskich Spotkań Teatralnych

 

 1. Organizatorem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Nowego Teatru jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 2. Festiwal odbywa się w terminie 18–26 listopada 2016 na scenach Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, a także w innych obiektach, zaakceptowanych przez twórców zaproszonych spektakli.
 3. Biuro organizacyjne mieści się w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 7. tel. (17) 853 27 48, fax (17) 850 75 50, strona internetowa: www.teatr-rzeszow.pl e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl
 4. Celem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych Festiwalu Nowego Teatru jest prezentacja i promocja działań artystycznych usytuowanych na styku teatru, performansu i sztuk wizualnych, których istotą jest poszerzanie kategorii dramatyczności i teatralności. Festiwal koncertuje się przede wszystkim na spektaklach czerpiących z języka nowych mediów, od dosłownego wykorzystania technologii cyfrowej w tworzeniu rzeczywistości scenicznej po przejmowanie medialnych konwencji przedstawieniowych, uwidocznionych w nowych strategiach pisania „tekstu dla teatru”, konstruowania i dekonstruowania postaci scenicznych, organizacji przestrzeni i czasu teatralnego zdarzenia.
 5. Formuła Festiwalu obejmuje – obok prezentacji spektakli – imprezy towarzyszące: czytania sztuk, wystawy, promocje publikacji, panele dyskusyjne, spotkania z twórcami.
 6. Festiwal ma charakter konkursu, do którego zostaną zaproszone spektakle wytypowane przez Dyrektora Programowego w porozumieniu z Dyrektorem Teatru im. W. Siemaszkowej, zgodnie z profilem i nadrzędną ideą projektu. Przyjęcie zaproszenia do udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu. W programie Festiwalu mogą znaleźć się również spektakle pozakonkursowe.
 7. Zakwalifikowane zespoły zobowiązują się do niezwłocznego przesłania planu technicznego wraz ze szczegółowym kosztorysem, a także materiałów informacyjnych i reklamowych niezbędnych do akcji promocyjnej Festiwalu wraz z fragmentem przedstawienia (do 3 min) utrwalonym na nośniku cyfrowym. Biuro Organizacyjne nie zwraca nadesłanych materiałów.
 8. Koszty związane z udziałem zespołu w Festiwalu będą przedmiotem negocjacji między Biurem Organizacyjnym a poszczególnymi zespołami.
 9. Dyrektora Programowego Festiwalu powołuje dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
 10. Spektakle zaproszone do udziału w konkursie będą oceniane w czasie trwania Festiwalu przez jury Festiwalu.
 11. Jury przyznaje następujące nagrody: nagrodę główną dla osobowości artystycznej Festiwalu, nagrodę dla młodego twórcy oraz nagrodę dla najlepszego spektaklu prezentowanego w ramach Festiwalu (dedykowaną twórcom, których wpływ na kształt artystyczny dzieła jury uzna za szczególnie istotny). Dopuszcza się także przyznanie innych nagród uzasadnionych werdyktem jury.
 12. Przyznane nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o ciężary o charakterze publiczno-prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Rozstrzygnięcie Festiwalu i wręczenie nagród odbędzie się 26 listopada 2016 roku. Werdykt zostanie ogłoszony na stronie internetowej Teatru.
 14. Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie odpowiada za całokształt spraw związanych z organizacją Festiwalu.
 15. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu Festiwalu. Dopuszcza się również przerwanie Festiwalu lub odwołanie go w sytuacji, gdy jego realizacja stanie się niemożliwa lub w znacznym stopniu utrudniona z przyczyn niezależnych od organizatora.

Regulamin Festiwalu 2016.pdf Festiwal Nowego Teatru

 


Powrót