Logotyp

Kierownik/czka Działu Administracyjno-Gospodarczego

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Kierownik / Kierowniczka Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Zakres obowiązków:

–  organizuje, nadzoruje i odpowiada za pracę podległych pracowników z działu administracyjno-gospodarczego,

– dba o utrzymywanie porządku oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń dla publiczności, pomieszczeń biurowych, gospodarczych, magazynowych, pomieszczeń dla aktorów oraz placów i gruntów będących własnością Teatru,

– odpowiada za właściwą i terminową obsługę ubezpieczeń i podatków majątku pozostającego
w dyspozycji Teatru,

– odpowiada za właściwe zarządzanie i obsługę administracyjną i techniczną pozostających w gestii Teatru budynków oraz środków lokomocji, a także służbowych mieszkań,

– zarządza nieruchomościami, w tym prowadzi sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości oraz gospodarką gruntami,

– prowadzi dokumentację prawną nieruchomości oraz dokumentację techniczno-budowlaną budynków i urządzeń,

– odpowiada za właściwą gospodarkę materiałową i zaopatrzenie Teatru w materiały niezbędne do pracy administracyjnej oraz scenicznej,

– sprawuje nadzór nad właściwą eksploatacją środków transportu oraz ich stan techniczny,

– nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów małocennych (w tym wyposażenia) oraz związanej z tymi sprawami dokumentacji wraz z rozliczeniem inwentaryzacji,

– opracowuje plan oraz organizuje i nadzoruje przebieg okresowych inwentaryzacji składników majątkowych Teatru,

– odpowiada za stan techniczny budynków. Planuje i organizuje niezbędne bieżące remonty i prace konserwacyjne budynków Teatru i mieszkań będących w dyspozycji Teatru, (w tym opracowuje plan remontów bieżących),

– prowadzi sprawy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy oraz wykonywanie usług związanych z bieżącą działalnością Teatru,

– nadzoruje wykonywanie zadań związanych z postępowaniem i organizowaniem zamówień do kwoty nie podlegającej przepisom ustawy o zamówieniach publicznych,

– dba o mienie, zabezpiecza jego stan i gwarantuje dobre warunki eksploatacji bądź przechowywania majątku teatru,

– przygotowuje i realizuje wnioski dotyczące funduszy europejskich lub innych, służące pozyskiwaniu środków finansowych na bieżące remonty i zakupy inwestycyjne.

– sprawuje nadzór nad obsługą i konserwacją sieci komputerowej oraz centrali telefonicznej oraz dokonuje rozliczeń związanych z wykorzystywaniem telefonów Teatru do celów służbowych
i prywatnych,

– obsługuje administracyjnie wszelkie imprezy organizowane przez Teatr,

– sprawuje nadzór administracyjny nad Szajna Galerią,

– prowadzi zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej, gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej i ochrony środowiska.

 

Wymagania niezbędne:

– wykształcenie: wyższe,

– znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

– znajomość Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

– doświadczenie w zarządzaniu pracownikami,

– umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty.

 

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji wniosków, służących pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, modernizację i bieżącą działalność,

– znajomość w stopniu komunikatywnym języka obcego.

 

Warunki pracy:

– praca w pełnym wymiarze czasu pracy,

– zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

– praca na miejscu – w siedzibie Teatru,

– bezpłatny parking,

– atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,

– możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,

– praca w kreatywnym zespole.

 

Wymagane dokumenty:

– CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

– list motywacyjny,

– dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia dyplomu).

 

Dokumenty należy:

– przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@teatr-rzeszow.pl bądź dostarczyć/przesłać na adres:

 Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie,

 ul. Sokoła 7-9

35-010 Rzeszów w terminie  do dnia  15 maja 2024 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7-9 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*

 /*niepotrzebne skreślić/.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

Skip to content