Logotyp

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego.

 

Zakres obowiązków:

 • organizuje, nadzoruje i odpowiada za pracę podległych pracowników z działu administracyjno-gospodarczego,
 • dba o utrzymywanie porządku oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń dla publiczności, pomieszczeń biurowych, gospodarczych, magazynowych, pomieszczeń dla aktorów oraz placów i gruntów będących własnością Teatru,
 • odpowiada za właściwą i terminową obsługę ubezpieczeń i podatków majątku pozostającego
  w dyspozycji Teatru,
 • odpowiada za właściwe zarządzanie i obsługę administracyjną i techniczną pozostających w gestii Teatru budynków oraz środków lokomocji, a także służbowych mieszkań,
 • zarządza nieruchomościami, w tym prowadzi sprawy związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości oraz gospodarką gruntami,
 • prowadzi dokumentację prawną nieruchomości oraz dokumentację techniczno-budowlaną budynków i urządzeń,
 • odpowiada za właściwą gospodarkę materiałową i zaopatrzenie Teatru w materiały niezbędne do pracy administracyjnej oraz scenicznej,
 • sprawuje nadzór nad właściwą eksploatacją środków transportu oraz ich stan techniczny,
 • nadzoruje prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów małocennych (w tym wyposażenia) oraz związanej z tymi sprawami dokumentacji wraz z rozliczeniem inwentaryzacji,
 • opracowuje plan oraz organizuje i nadzoruje przebieg okresowych inwentaryzacji składników majątkowych Teatru,
 • odpowiada za stan techniczny budynków. Planuje i organizuje niezbędne bieżące remonty i prace konserwacyjne budynków Teatru i mieszkań będących w dyspozycji Teatru, (w tym opracowuje plan remontów bieżących),
 • prowadzi sprawy oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad oraz trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawy oraz wykonywanie usług związanych z bieżącą działalnością Teatru,
 • nadzoruje wykonywanie zadań związanych z postępowaniem i organizowaniem zamówień do kwoty nie podlegającej przepisom ustawy o zamówieniach publicznych,
 • dba o mienie, zabezpiecza jego stan i gwarantuje dobre warunki eksploatacji bądź przechowywania majątku teatru,
 • przygotowuje i realizuje wnioski dotyczące funduszy europejskich lub innych, służące pozyskiwaniu środków finansowych na bieżące remonty i zakupy inwestycyjne.
 • sprawuje nadzór nad obsługą i konserwacją sieci komputerowej oraz centrali telefonicznej oraz dokonuje rozliczeń związanych z wykorzystywaniem telefonów Teatru do celów służbowych i prywatnych,
 • obsługuje administracyjnie wszelkie imprezy organizowane przez Teatr,
 • sprawuje nadzór administracyjny nad Szajna Galerią,
 • prowadzi zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej, gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej i ochrony środowiska.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
 • znajomość Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • doświadczenie w zarządzaniu pracownikami,
 • umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office, Internetu, obsługi poczty.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji wniosków, służących pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, modernizację i bieżącą działalność,
 • znajomość w stopniu komunikatywnym języka obcego.

 Warunki pracy:

 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • praca na miejscu – w siedzibie Teatru,
 • bezpłatny parking,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość współtworzenia interesujących wydarzeń teatralnych,
 • praca w kreatywnym zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia dyplomu).

Dokumenty należy:

– przesyłać na adres mailowy: kadry@teatr-rzeszow.pl,

– bądź dostarczyć/przesłać na adres: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów,
ul. Sokoła 7,

w terminie  do dnia  6 czerwca 2023 r.

Dokumenty, które wpłyną do teatru po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Składane CV musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami RODO, tj.: Zgadzam się na przetwarzanie przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 7 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów procesu rekrutacyjnego/przyszłych rekrutacji*

 /*niepotrzebne skreślić/.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub e-mailowo w przypadku braku numeru telefonu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl).

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wybrany w procesie rekrutacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w procesie rekrutacji, będzie można odebrać w Dziale Kadr w Teatrze w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru, tj. od daty zamieszczenia informacji o wyniku naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.teatr-rzeszow.pl) oraz na stronie www Teatru (www.teatr-rzeszow.pl). Po upływie wskazanego terminu dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny, a ze zniszczenia zostanie sporządzony protokół.

 

Skip to content