Biennale Plakatu Teatralnego 2018Lista Finałowa - 16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego

Final list - The 16th International Theatre Poster Biennale

We are looking for contact to posters authors:
Pavel Pislakov
Sileina Mila
16th.  International Biennale of Theatre Posters in Rzeszów. 

______________________________________________________________

Formularz zgłoszeniowy - 16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego

Application form - The 16th International Theatre Poster Biennale

 

 

 

 

REGULATIONS
COVERING THE 16th INTERNATIONAL THEATRE POSTER BIENNALE
RZESZÓW 2018

The aim of the 16th International Theatre Poster Biennale 2018 is the review of artistic posters related to the art of drama, opera, concert and paratheatre events promotion, that were created between 2015 and 2018.

16th International Theatre Poster Biennale is a part of TRANS/MISJE International Festival of Arts Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv, Trakai.

 

1.

The organizer of Biennale is Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów, the Marshal of the Subcarpathian Voivodeship and the President of Rzeszów.

2.

Biennale is open to visual artists, students/ graduates of art colleges, theatres and cultural
institutions.

3.

The competition is of a two-stage nature.

4.

Stage one:
Entry forms for participation can be filled in online at the following:
https://teatr-rzeszow.pl/article/biennale-plakatu-teatralnego-2018?l=2
The posters should be sent in electronic form by July 25th 2018. The works should be
prepared in a A4/300dpi/JPG/RGB format.
File name: surname_name_title (in Polish or English)

5.

Registration is synonymous with acceptance of the terms and conditions contained in Regulations, as well as with declaration of being the author of the sent and mentioned in the entry form works.

The Entrant grants a free of charge license for the use of their works in the publications concerning 16th International Theatre Poster Biennale in Rzeszów.

6.

Stage two:
Preselection, which is choosing the works short-listed for the exhibition will take place on July 29th 2018. On August 1st 2018 the list of qualified works will be published online at the following https://teatr-rzeszow.pl/article/biennale-plakatu-teatralnego-2018?l=2 .

The authors of the short-listed works will be informed via e-mail. They will also be given the certificate, which has to be filled in and affixed in the upper right-hand corner at the back of the printed poster.

7.

Short-listed posters should be sent immediately by their authors in the form of a print with the filled in and affixed certificate by August 20th 2018 to the address:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej
ul. Sokoła 7,
35-010 Rzeszów
POLAND


Posters should not be glued onto a rigid base or in any way bound.

B1 size is the minimum format of the printed work.

Posters must be labelled with the certificate (glued at the back of the poster). There is a possibility of printing the poster in Rzeszów, after sending a proper file (contact: krzysztof.motyka@op.pl)

8.

Shipping costs are to be covered entirely by the authors of the posters. The shipment should be carefully secured. The organizers are not responsible for damage caused during transport. The shipment should be labelled as „NON COMMERCIAL VALUE”

9.

The posters are to be assessed by International Jury: Karel Mišek (Czech Republic), Stephan Bundi (Switzerland), Piotr Kunce (Poland) and Krzysztof Motyka (Poland).

10.

1. The Jury will award the authors of the best posters with cash prizes:
1) 1st Prize founded by the Marshal of the Subcarpathian Voivodeship
2) 2nd Prize founded by the President of Rzeszów
3) 3rd Prize founded by Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów
2. The Jury plans to also award four Honorable Mentions.
3. Additionally, the 1st Prize winner will be awarded by Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszow with the solo art exhibition, as a sideshow of Rzeszowskie Spotkania Teatralne.
4. The winners will be informed about the awards via e-mail.

11.

The results of the competition will be announced and the prizes will be awarded during the opening ceremony (August 26th 2018).

12.

A catalogue is to be published on the occasion of the 16th International Theatre Poster Biennale in Rzeszów Participants whose works are selected for the exhibition will receive one free copy of the catalogue.

13.

Sending the posters for 16th International Theatre Poster Biennale is synonymous with acceptance of the terms and conditions contained in the Regulations.

14.

The organizers will not send back the works.
The exhibition curator Krzysztof Motyka
krzysztof.motyka@op.pl

 

In case of problems, please send the application via WeTransfer.com to the address krzysztof.motyka@op.pl


Rzeszów, 2017/2018

 

_______________________________________________________________________

 

REGULAMIN

16. MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PLAKATU TEATRALNEGO

RZESZÓW 2018

 

 

Celem 16. Międzynarodowego Biennale Plakatu Teatralnego 2018 jest przegląd artystycznych plakatów, związanych z promocją sztuki teatralnej, operowej, koncertowej bądź wydarzeń parateatralnych, powstałych w okresie od 2015 do 2018 r.

16. Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Trans/Misje Rzeszów, Kosice, Ostrava, Debrecen, Lviv, Trakai.

 

 

1.

Organizatorem Biennale jest Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

2.

W Biennale mogą wziąć udział artyści plastycy, studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych, teatry oraz inne instytucje artystyczne.

3.

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

4.

Pierwszy etap:

Każdy uczestnik powinien wejść na stronę https://teatr-rzeszow.pl/article/biennale-plakatu-teatralnego-2018?l=2 i wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny >>TUTAJ<<), oraz wysłać swoje plakaty w formie elektronicznej w terminie do 25 lipca 2018 roku.

Prace należy przygotować w formacie A4/300dpi/JPG/RGB.

Nazwa pliku: nazwisko_imię_tytuł (po polsku lub angielsku)

5.

Dokonując rejestracji autor potwierdza, że zapoznał się z regulaminem oraz samodzielnie wykonał przesłane i wymienione w karcie zgłoszenia prace i nieodpłatnie zezwala na ich użycie w publikacjach związanych z 16. Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie.

6.

Drugi etap:

Preselekcja, czyli wybór prac zakwalifikowanych na wystawę odbędzie się 29 lipca 2018 r.

W dniu 1 sierpnia 2018 r. na stronie https://teatr-rzeszow.pl/article/biennale-plakatu-teatralnego-2018?l=2 zostanie opublikowana lista prac zakwalifikowanych na wystawę. Autorzy zakwalifikowanych prac zostaną poinformowani o fakcie zakwalifikowania mailowo. Otrzymają oni również metryczkę, którą należy wypełnić i nakleić w prawym górnym rogu na odwrocie wydrukowanego plakatu.

7.

Zakwalifikowane plakaty autorzy niezwłocznie wysyłają w formie drukowanej wraz z dołączoną, wypełnioną i naklejoną metryczką do dnia 20.08.2018 r. na adres:

Teatr im. Wandy Siemaszkowej

ul. Sokoła 7,

35-010 Rzeszów

Plakatów nie należy naklejać, czy oprawiać.

Minimalny format wydrukowanych prac - B1

Do plakatów należy dołączyć wypełnioną i naklejoną na odwrocie metryczkę.

Istnieje możliwość wydrukowania plakatu w Rzeszowie po przesłaniu odpowiedniego pliku

(kontakt: krzysztof.motyka@op.pl)

8.

Koszt przesyłki pokrywają autorzy. Przesyłka powinna być starannie zapakowana, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.

Przesyłka powinna być oznakowana naklejką NON COMMERCIAL VALUE.

 

9.

Plakaty, które wezmą udział w wystawie oceni Międzynarodowe Jury w składzie: Karel Mišek (Czechy), Stephan Bundi (Szwajcaria), Piotr Kunce (Polska) i Krzysztof Motyka (Polska).

10.

1. Jury uhonoruje autorów najlepszych plakatów nagrodami pieniężnymi:

1) I Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,

2) II Nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,

3) III Nagroda ufundowana przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

 

2. Jury przyzna także cztery Wyróżnienia Honorowe.

 

3. Dodatkowo laureat I Nagrody zostanie uhonorowany przez Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - indywidualną wystawą jego prac jako imprezą towarzyszącą Rzeszowskim Spotkaniom Teatralnym.

 

4. Laureaci o przyznanych nagrodach zostaną powiadomieni mailowo.

11.

Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród nastąpi w dniu otwarcia wystawy (26 sierpnia 2018).

12.

Z okazji 16. Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie wydany zostanie katalog. Laureaci nagród otrzymają katalog gratis.

13.

Przesłanie plakatów na 16. Biennale Plakatu Teatralnego w Rzeszowie jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

14.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

 

Komisarz wystawy Krzysztof Motyka 

krzysztof.motyka@op.pl

W przypadku problemów z formularzem wyślij pracę przez WeTransfer.com na adres krzysztof.motyka@op.pl

Rzeszów, 2017/2018

Międzynarodowy Festiwal Sztuk TRANS/MISJE zrealizowano dzięki wsparciu:

 


Powrót
Do festiwalu pozostało